https://gehealthcare.6connex.eu/publicapi/users/signon2?APIResponse=YW5vbnltb3VzLjE2NDMzMzQwOTJAZ2VoZWFsdGhjYXJlLmNvbTo1NToxNjQzMzM0MDc3Mjk0OmdlaGVhbHRoY2FyZTo0M2ViNDU2MDkxYTljZDVhOWZhZWJhMmQ1YjA3ZDI1YQ==