https://gehealthcare.6connex.eu/publicapi/users/signon2?APIResponse=YW5vbnltb3VzLjE2NjA3ODMyOThAZ2VoZWFsdGhjYXJlLmNvbTo1NToxNjYwNzgzMjgzNzI1OmdlaGVhbHRoY2FyZTo2YWY3YzJiNzEzYTk0YTZjOWI1NTM3NTNiZThiZTE5MQ==