https://gehealthcare.6connex.eu/publicapi/users/signon2?APIResponse=YW5vbnltb3VzLjE3MTMzODc0MDhAZ2VoZWFsdGhjYXJlLmNvbTo1NToxNzEzMzg3MzkzNjcxOmdlaGVhbHRoY2FyZTo0NjY1MDU1ZTJlMmNkODFlMDkyNjJmMGE0MWJjMWIyMQ==